شاخص یاب

E-Mini Nasdaq 100

  • نرخ فعلی:7622.75
  • بالاترین قیمت روز:7628.75
  • پایین ترین قیمت روز:7593
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11.52
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,593
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۰۶:۱۴
  • نرخ روز گذشته:7,595
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:27.75

نمودار کندل استیک E-Mini Nasdaq 100 در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini Nasdaq 100 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,623 ریال10:07:13
7,622.75 ریال10:06:14
7,621.75 ریال10:04:15
7,622.75 ریال10:03:14
7,624 ریال10:02:13
7,622.75 ریال10:00:16
7,624 ریال9:59:13
7,621.75 ریال9:58:13
7,624 ریال9:56:13
7,623.75 ریال9:55:16
7,622.75 ریال9:52:13
7,624.5 ریال9:51:14
7,624 ریال9:50:14
7,623.75 ریال9:49:12
7,624 ریال9:47:13
7,623.75 ریال9:45:14
7,624 ریال9:44:14
7,624.5 ریال9:43:13
7,626 ریال9:42:12
7,623.75 ریال9:41:12
7,626 ریال9:40:14
7,625.75 ریال9:39:15
7,626 ریال9:38:13
7,625.75 ریال9:37:12
7,626.25 ریال9:36:15
7,625.75 ریال9:35:14
7,626.25 ریال9:34:12
7,626 ریال9:33:12
7,625.75 ریال9:31:15
7,626 ریال9:29:14
7,625.75 ریال9:28:14
7,626.25 ریال9:27:13
7,626 ریال9:26:13
7,628 ریال9:25:15
7,627 ریال9:24:14
7,628 ریال9:23:13
7,626.25 ریال9:22:13
7,626 ریال9:20:13
7,625 ریال9:18:13
7,627 ریال9:17:13
7,628 ریال9:16:11
7,627 ریال9:15:14
7,628.75 ریال9:12:13
7,625 ریال9:10:13
7,627 ریال9:09:13
7,624 ریال9:08:13
7,625 ریال9:06:13
7,627 ریال9:05:13
7,625 ریال9:04:12
7,624.25 ریال9:02:13
7,623.5 ریال9:01:13
7,622 ریال9:00:16
7,624 ریال8:59:13
7,623 ریال8:58:12
7,622 ریال8:57:13
7,623 ریال8:56:13
7,624 ریال8:55:16
7,622 ریال8:52:12
7,623.25 ریال8:51:14
7,623 ریال8:50:13
7,623.25 ریال8:49:12
7,624.25 ریال8:48:14
7,623 ریال8:47:12
7,623.25 ریال8:46:12
7,622 ریال8:45:13
7,622.25 ریال8:44:12
7,622 ریال8:42:13
7,623.25 ریال8:40:13
7,622.25 ریال8:39:13
7,623.25 ریال8:37:15
7,622 ریال8:36:12
7,622.25 ریال8:33:14
7,622 ریال8:32:11
7,622.25 ریال8:29:12
7,622 ریال8:28:11
7,621.5 ریال8:27:12
7,622.25 ریال8:24:13
7,621.5 ریال8:23:13
7,622.25 ریال8:22:12
7,621.5 ریال8:21:13
7,622.25 ریال8:20:14
7,621.5 ریال8:19:12
7,622.25 ریال8:15:13
7,621.5 ریال8:14:11
7,622 ریال8:13:13
7,621.5 ریال8:11:13
7,621.75 ریال8:10:15
7,621.5 ریال8:07:13
7,621.75 ریال8:06:14
7,623.5 ریال8:04:13
7,621.75 ریال8:03:12
7,623.5 ریال8:02:12
7,621.75 ریال8:00:16
7,623.5 ریال7:58:15
7,621.75 ریال7:56:13
7,623.5 ریال7:55:13
7,623 ریال7:54:14
7,623.5 ریال7:53:12
7,623 ریال7:52:12
7,621.75 ریال7:51:13
7,623.25 ریال7:50:14
7,623.5 ریال7:49:12
7,623 ریال7:47:11
7,623.5 ریال7:45:13
7,623.75 ریال7:44:13
7,623 ریال7:43:12
7,623.75 ریال7:42:16
7,623 ریال7:40:12
7,623.75 ریال7:39:12
7,623 ریال7:38:12
7,623.25 ریال7:37:12
7,623.75 ریال7:36:13
7,623 ریال7:35:12
7,623.25 ریال7:34:16
7,623.75 ریال7:30:13
7,622.75 ریال7:27:13
7,623.75 ریال7:26:13
7,623.25 ریال7:25:13
7,622.75 ریال7:24:12
7,623 ریال7:23:11
7,622.25 ریال7:20:13
7,622.75 ریال7:19:17
7,622.25 ریال7:18:13
7,622.75 ریال7:17:13
7,622.25 ریال7:16:13
7,621.5 ریال7:15:13
7,622.25 ریال7:12:12
7,620.25 ریال7:11:15
7,621.5 ریال7:10:12
7,621 ریال7:08:12
7,622.25 ریال7:07:12
7,621.5 ریال7:06:12
7,620.5 ریال7:04:12
7,621.5 ریال7:03:12
7,620.5 ریال7:02:13
7,621.5 ریال7:01:12
7,621 ریال7:00:16
7,618.5 ریال6:59:11
7,620.5 ریال6:58:11
7,621 ریال6:57:12
7,618.5 ریال6:56:11
7,620.5 ریال6:54:11
7,617.25 ریال6:53:13
7,618.5 ریال6:52:12
7,620.5 ریال6:51:13
7,617.25 ریال6:50:15
7,618.5 ریال6:49:13
7,620.5 ریال6:48:13
7,618.5 ریال6:47:13
7,620.5 ریال6:46:13
7,616.75 ریال6:45:14
7,617.75 ریال6:44:17
7,617.25 ریال6:43:11
7,617.75 ریال6:42:14
7,616.25 ریال6:40:12
7,617.75 ریال6:38:12
7,617.25 ریال6:37:11
7,616.25 ریال6:35:12
7,616.75 ریال6:34:12
7,617.75 ریال6:33:14
7,616.75 ریال6:31:12
7,614 ریال6:30:13
7,616.75 ریال6:28:13
7,614 ریال6:27:12
7,614.25 ریال6:26:13
7,614 ریال6:25:12
7,616.25 ریال6:24:13
7,614.25 ریال6:23:13
7,612.25 ریال6:22:13
7,616.75 ریال6:21:12
7,612.25 ریال6:20:14
7,612.75 ریال6:19:14
7,614 ریال6:18:13
7,612.25 ریال6:17:28
7,614.25 ریال6:16:49
7,612.75 ریال6:15:14
7,614 ریال6:13:12
7,612.75 ریال6:12:13
7,611.75 ریال6:10:14
7,612.75 ریال6:09:11
7,611.75 ریال6:08:11
7,612.75 ریال6:06:52
7,611.75 ریال6:06:01
7,613 ریال6:04:13
7,612.25 ریال6:03:13
7,612.75 ریال6:01:12
7,611.75 ریال5:59:12
7,613 ریال5:57:13
7,610.75 ریال5:56:13
7,611.75 ریال5:55:14
7,610.75 ریال5:53:12
7,613 ریال5:52:12
7,612.75 ریال5:51:14
7,610.75 ریال5:50:13
7,613 ریال5:49:12
7,610 ریال5:43:12
7,610.75 ریال5:42:13
7,611.5 ریال5:41:12
7,610.75 ریال5:40:15
7,611.5 ریال5:39:11
7,610 ریال5:38:13
7,611.5 ریال5:37:12
7,610 ریال5:35:12
7,611.5 ریال5:33:11
7,610 ریال5:32:12
7,611 ریال5:31:13
7,610 ریال5:30:14
7,611.5 ریال5:29:10
7,599.98 ریال5:27:11
7,611.5 ریال5:26:12
7,599.98 ریال5:23:13
7,611.5 ریال5:22:11
7,599.98 ریال1:58:12
7,595.25 ریال1:56:13
7,599.98 ریال1:55:13
7,595.25 ریال1:52:12
7,599.98 ریال1:50:13
7,595.25 ریال0:59:12
7,597.75 ریال0:58:11
7,595.25 ریال0:56:12
7,597.75 ریال0:55:13
7,595.25 ریال0:53:13
7,598 ریال0:52:12
7,597.75 ریال0:50:12
7,595.25 ریال0:49:12
7,597.75 ریال0:46:12
7,598 ریال0:44:13
7,597.75 ریال0:37:12
7,598 ریال0:36:13
7,596.75 ریال0:35:14
7,597.75 ریال0:33:12
7,596.75 ریال0:32:13
7,597.75 ریال0:29:12
7,596.75 ریال0:28:11
7,597.75 ریال0:27:12
7,596.75 ریال0:25:13
7,597.75 ریال0:24:13
7,596.75 ریال0:23:12
7,597.75 ریال0:20:13
7,595.25 ریال0:19:12
7,596.75 ریال0:18:12
7,595.5 ریال0:17:12
7,595 ریال0:16:13
7,595.25 ریال0:15:12
7,595.5 ریال0:14:11
7,595 ریال0:13:11
7,595.5 ریال0:12:12
7,595 ریال0:11:12
7,594 ریال0:10:13
7,595.5 ریال0:07:10
7,594 ریال0:06:13
7,595.5 ریال0:05:12
7,595 ریال0:04:12
7,593 ریال0:03:14
نظرات