E-Mini Nasdaq 100

  • نرخ فعلی:6919.5
  • بالاترین قیمت روز:6919.5
  • پایین ترین قیمت روز:6895.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.14%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,902.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۸:۲۵
  • نرخ روز گذشته:6,895.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.35%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:24

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,919.5 ریال8:48:25
6,918 ریال8:42:27
6,916.75 ریال8:30:26
6,916.5 ریال8:24:25
6,914.5 ریال8:12:24
6,912 ریال8:00:29
6,913.25 ریال7:54:25
6,911.25 ریال7:48:26
6,911.75 ریال7:24:26
6,910.5 ریال7:18:24
6,913 ریال7:06:27
6,913.5 ریال7:00:27
6,913 ریال6:42:26
6,913.5 ریال6:30:29
6,913.75 ریال6:24:26
6,914 ریال6:12:25
6,913.25 ریال6:06:27
6,912.75 ریال6:00:29
6,909.75 ریال5:54:25
6,910.75 ریال5:48:27
6,909.75 ریال5:42:25
6,910.75 ریال5:30:26
6,912.25 ریال5:24:26
6,911 ریال5:18:26
6,910 ریال5:00:27
6,912.25 ریال4:54:25
6,911.75 ریال4:48:25
6,910.25 ریال4:42:26
6,909.75 ریال4:36:25
6,910 ریال4:30:26
6,909.75 ریال4:24:24
6,910 ریال4:18:25
6,912.75 ریال4:12:26
6,911.5 ریال4:06:29
6,912.75 ریال4:00:25
6,913 ریال3:54:25
6,913.25 ریال3:48:24
6,913 ریال3:42:26
6,914 ریال3:36:26
6,913 ریال3:30:26
6,911 ریال3:24:26
6,912.25 ریال3:18:24
6,910.5 ریال3:12:24
6,912.75 ریال3:06:25
6,913.25 ریال3:00:27
6,915.75 ریال2:06:24
6,915 ریال2:00:28
6,914 ریال1:54:24
6,913.5 ریال1:48:24
6,915 ریال1:42:25
6,913.5 ریال1:36:26
6,912.5 ریال1:30:26
6,915.25 ریال1:24:25
6,912.5 ریال1:18:24
6,915 ریال1:12:24
6,915.25 ریال1:06:25
6,915 ریال1:00:29
6,914.5 ریال0:48:25
6,910.5 ریال0:42:32
6,909.5 ریال0:36:24
6,898.75 ریال0:30:27
6,895.75 ریال0:24:25
6,896.5 ریال0:18:24
6,902.75 ریال0:06:24
نظرات