شاخص یاب

E-Mini Nasdaq 100

  • نرخ فعلی:7360
  • بالاترین قیمت روز:7368
  • پایین ترین قیمت روز:7358.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:7.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,365
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۲:۰۰:۴۳
  • نرخ روز گذشته:7,368
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:8

نمودار کندل استیک E-Mini Nasdaq 100 در روز جاری

نمودار کندل استیک E-Mini Nasdaq 100 در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,360 ریال2:00:43
7,365.75 ریال1:59:27
7,360 ریال1:57:29
7,365.75 ریال1:56:30
7,360 ریال1:55:30
7,365.75 ریال1:53:30
7,366.25 ریال1:52:29
7,365.75 ریال1:50:33
7,366.25 ریال1:49:30
7,365.75 ریال1:48:32
7,366 ریال1:47:28
7,365.75 ریال1:46:29
7,366 ریال1:45:30
7,365.75 ریال1:43:32
7,366.25 ریال1:42:30
7,365.75 ریال1:40:33
7,366.25 ریال1:39:29
7,365.75 ریال1:38:28
7,364.25 ریال1:37:29
7,365.75 ریال1:35:32
7,366.25 ریال1:34:30
7,365.75 ریال1:33:31
7,362.5 ریال1:32:31
7,358.25 ریال1:31:28
7,364.25 ریال1:30:35
7,358.25 ریال1:29:30
7,364.25 ریال1:26:28
7,362.5 ریال1:25:29
7,358.25 ریال1:24:30
7,365.75 ریال1:23:29
7,362.5 ریال1:22:28
7,358.25 ریال1:20:29
7,364.25 ریال1:19:27
7,362.5 ریال1:18:28
7,364.25 ریال1:17:26
7,362.5 ریال1:16:27
7,364.25 ریال1:15:30
7,358.25 ریال1:14:27
7,359.25 ریال1:13:26
7,364.25 ریال1:12:30
7,359.25 ریال1:10:31
7,363 ریال1:09:29
7,364.25 ریال1:08:27
7,363 ریال1:07:27
7,359.25 ریال1:06:27
7,363 ریال1:05:28
7,364.25 ریال1:04:29
7,363 ریال1:03:30
7,359.25 ریال1:02:28
7,363 ریال1:00:36
7,364.25 ریال0:59:29
7,363 ریال0:58:29
7,363.5 ریال0:57:28
7,363 ریال0:53:28
7,360.5 ریال0:52:29
7,363.5 ریال0:50:30
7,360.5 ریال0:49:29
7,363.5 ریال0:47:27
7,360.5 ریال0:46:27
7,360.75 ریال0:44:30
7,360.5 ریال0:43:27
7,363.5 ریال0:42:28
7,360.75 ریال0:38:28
7,363.5 ریال0:37:30
7,360.5 ریال0:36:28
7,360.75 ریال0:35:29
7,360.5 ریال0:34:29
7,361 ریال0:33:30
7,360.5 ریال0:32:32
7,363.5 ریال0:30:35
7,361 ریال0:28:29
7,363.5 ریال0:26:28
7,361 ریال0:23:32
7,363.5 ریال0:22:30
7,361 ریال0:21:30
7,363.5 ریال0:20:30
7,360.75 ریال0:19:27
7,363.5 ریال0:18:29
7,361 ریال0:13:27
7,365 ریال0:12:29
7,361 ریال0:11:28
7,368 ریال0:10:33
7,365 ریال0:07:31
7,368 ریال0:06:29
7,365 ریال0:04:34
نظرات