شاخص یاب

DJIA mini-sized

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,978 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,629 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 406 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 376 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,741 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 294 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.19%