کالایاب
شاخص یاب

DJIA mini-sized

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 277 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,817 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 191 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,795 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,213 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,007 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4%