شاخص یاب

DJIA mini-sized

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,787 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 267 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 859 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 409 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.66%