شاخص یاب

DJIA mini-sized

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,471 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,060 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,243 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 832 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 982 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.02%