شاخص یاب

DJIA mini-sized

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 26,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 462 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 26,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 633 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,334 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,978 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,776 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.11%