DJIA mini-sized

  • نرخ فعلی:24936
  • بالاترین قیمت روز:24953
  • پایین ترین قیمت روز:24902
  • بیشترین مقدار نوسان روز:21
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:24,953
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۸:۲۷
  • نرخ روز گذشته:24,721
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.87%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:215

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
24,936 ریال13:48:27
24,941 ریال13:42:27
24,932 ریال13:30:29
24,928 ریال13:18:26
24,934 ریال13:12:27
24,929 ریال13:06:26
24,932 ریال13:00:33
24,945 ریال12:54:26
24,944 ریال12:48:27
24,943 ریال12:42:27
24,944 ریال12:36:27
24,943 ریال12:24:28
24,936 ریال12:18:27
24,935 ریال12:06:27
24,918 ریال11:54:27
24,932 ریال11:48:28
24,929 ریال11:42:27
24,931 ریال11:24:27
24,932 ریال11:18:26
24,925 ریال11:06:27
24,937 ریال10:48:26
24,944 ریال10:42:27
24,940 ریال10:36:27
24,936 ریال10:30:29
24,943 ریال10:24:27
24,936 ریال10:18:27
24,934 ریال10:00:33
24,935 ریال9:54:27
24,933 ریال9:24:27
24,932 ریال9:18:26
24,934 ریال9:12:26
24,935 ریال9:06:27
24,934 ریال9:00:36
24,933 ریال8:54:26
24,930 ریال8:48:27
24,931 ریال8:36:29
24,929 ریال8:06:26
24,930 ریال7:42:27
24,931 ریال7:36:26
24,928 ریال7:30:28
24,930 ریال7:24:29
24,929 ریال7:18:27
24,926 ریال7:12:27
24,923 ریال7:06:28
24,925 ریال7:00:30
24,919 ریال6:42:28
24,916 ریال6:36:28
24,924 ریال6:18:28
24,921 ریال6:12:28
24,922 ریال6:06:27
24,920 ریال5:54:51
24,918 ریال5:48:28
24,919 ریال5:42:28
24,914 ریال5:30:31
24,915 ریال5:24:28
24,914 ریال5:18:28
24,912 ریال5:00:30
24,902 ریال4:54:27
24,910 ریال4:42:28
24,912 ریال4:36:27
24,918 ریال4:30:28
24,915 ریال4:24:27
24,918 ریال4:18:27
24,913 ریال4:12:27
24,909 ریال4:06:27
24,913 ریال4:00:32
24,902 ریال3:54:27
24,904 ریال3:48:26
24,906 ریال3:42:25
24,904 ریال3:36:26
24,906 ریال3:30:29
24,909 ریال3:24:27
24,917 ریال3:18:29
24,936 ریال3:12:27
24,923 ریال3:06:28
24,932 ریال3:00:30
24,953 ریال2:48:28
نظرات