Dax Index

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 169 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,427 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 553 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12,719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 261 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.05%