ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک ذرت در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 350 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.75 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

  • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 351 ریال
  • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.75 ریال
  • درصد اختلاف شاخص در روز جا