کالایاب
شاخص یاب

Uganda All Share

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,607 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,617 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,639 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 49.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,675 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 85.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.4%