شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UBS MSCI Japan Socially Responsible JPY A-dis

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,725 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 32.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,678 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 49.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.03%