شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UBS MSCI Japan A-dis

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,062 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.37%