شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

UBS ETF MSCI EMU UCITS EUR A-dis

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.37%