شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Turkiye Is Bankasi B

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 331 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,562 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,897 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.88%