شاخص یاب

دلار

  • نرخ فعلی:144510
  • بالاترین قیمت روز:144720
  • پایین ترین قیمت روز:142490
  • بیشترین مقدار نوسان روز:490
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.99%
  • نرخ بازگشایی بازار:142,710
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۰۹:۰۴
  • نرخ روز گذشته:142,560
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.37%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1,950

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
144,510 ریال13:09:04
144,420 ریال13:03:03
144,540 ریال12:57:03
144,420 ریال12:48:03
144,540 ریال12:42:03
144,470 ریال12:36:03
144,540 ریال12:21:04
144,410 ریال12:15:04
144,290 ریال12:06:05
144,470 ریال12:00:06
144,430 ریال11:54:03
144,160 ریال11:45:04
144,070 ریال11:39:04
144,540 ریال11:33:03
144,720 ریال11:24:03
144,390 ریال11:18:03
144,180 ریال11:12:03
144,240 ریال11:03:04
144,040 ریال10:57:04
143,580 ریال10:51:03
143,470 ریال10:42:03
143,630 ریال10:36:04
143,620 ریال10:30:05
143,330 ریال10:21:03
143,220 ریال10:15:07
143,210 ریال10:09:03
143,190 ریال10:00:05
143,010 ریال9:54:03
143,100 ریال9:48:03
143,590 ریال9:39:03
143,400 ریال9:33:04
143,590 ریال8:09:04
143,610 ریال8:03:03
143,590 ریال7:48:03
143,480 ریال7:42:03
143,430 ریال7:33:03
143,440 ریال7:06:03
143,280 ریال7:00:05
143,460 ریال6:51:03
143,500 ریال6:39:03
143,510 ریال6:24:03
143,520 ریال6:18:04
143,540 ریال6:09:03
143,550 ریال6:03:03
143,730 ریال5:57:03
143,720 ریال5:48:04
143,650 ریال5:42:03
143,670 ریال5:36:03
143,650 ریال5:27:03
143,670 ریال5:21:04
143,660 ریال5:15:05
143,650 ریال5:00:05
143,330 ریال4:54:03
143,300 ریال4:33:04
143,310 ریال4:24:03
143,350 ریال4:18:03
143,190 ریال4:12:03
143,180 ریال4:03:03
143,190 ریال3:57:03
143,220 ریال3:51:03
143,150 ریال3:42:03
142,950 ریال3:36:03
142,610 ریال3:30:05
142,810 ریال3:15:04
142,620 ریال3:09:03
142,770 ریال3:00:05
142,750 ریال2:48:03
142,730 ریال2:39:03
142,820 ریال2:33:04
142,720 ریال2:27:03
142,900 ریال2:18:03
142,880 ریال2:12:03
142,730 ریال2:06:03
142,720 ریال1:51:03
142,490 ریال1:45:04
142,720 ریال1:36:04
142,850 ریال1:24:03
142,620 ریال1:15:04
142,750 ریال1:09:03
142,730 ریال1:03:03
142,490 ریال0:30:04
142,730 ریال0:09:03
142,710 ریال0:03:03
نظرات