شاخص یاب

پوند

  • نرخ فعلی:192050
  • بالاترین قیمت روز:194750
  • پایین ترین قیمت روز:187070
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,970
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.59%
  • نرخ بازگشایی بازار:189,920
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۰۰:۰۵
  • نرخ روز گذشته:191,870
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:180

نمودار کندل استیک پوند در روز جاری

نمودار کندل استیک پوند در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
192,050 ریال19:00:05
192,070 ریال18:54:03
192,040 ریال18:45:04
191,980 ریال18:39:03
192,870 ریال18:33:04
192,800 ریال18:24:03
192,170 ریال18:18:03
192,150 ریال18:12:04
192,210 ریال18:03:03
191,880 ریال17:57:03
191,720 ریال17:51:04
192,050 ریال17:42:03
191,280 ریال17:36:03
191,470 ریال17:30:05
191,670 ریال17:21:03
191,970 ریال17:15:04
192,480 ریال17:09:03
192,720 ریال17:00:07
192,980 ریال16:54:03
193,740 ریال16:48:03
193,310 ریال16:39:03
193,980 ریال16:33:03
193,400 ریال16:27:03
193,330 ریال16:18:04
193,310 ریال16:12:04
193,260 ریال16:06:04
194,080 ریال15:57:03
194,750 ریال15:51:03
193,120 ریال15:45:05
192,340 ریال15:36:03
192,910 ریال15:30:05
191,700 ریال15:24:03
191,810 ریال15:15:05
191,590 ریال15:09:03
190,930 ریال15:03:03
191,070 ریال14:54:03
191,430 ریال14:48:04
191,300 ریال14:42:03
190,950 ریال14:33:04
189,760 ریال14:27:03
189,330 ریال14:21:03
189,220 ریال14:12:04
189,320 ریال14:06:03
189,160 ریال14:00:06
189,480 ریال13:51:03
190,330 ریال13:39:03
190,920 ریال13:30:05
188,950 ریال13:24:03
187,640 ریال13:18:03
187,070 ریال13:09:03
187,770 ریال13:03:04
188,540 ریال12:57:03
188,600 ریال12:48:03
188,640 ریال12:42:03
189,050 ریال12:36:03
188,950 ریال12:27:04
188,970 ریال12:21:03
188,700 ریال12:15:04
188,900 ریال12:06:03
189,330 ریال12:00:10
189,540 ریال11:54:03
189,700 ریال11:45:04
189,870 ریال11:39:03
189,740 ریال11:33:04
189,890 ریال11:24:04
190,270 ریال11:18:03
190,180 ریال11:12:03
189,730 ریال11:03:05
189,590 ریال10:57:03
189,720 ریال10:51:04
190,370 ریال10:42:03
190,350 ریال10:36:03
190,320 ریال10:30:06
190,240 ریال10:21:03
190,250 ریال10:15:05
190,080 ریال10:09:03
190,670 ریال10:00:05
190,430 ریال9:54:03
190,330 ریال9:48:03
190,120 ریال9:39:03
190,090 ریال9:33:03
190,120 ریال9:27:03
190,100 ریال9:18:03
190,070 ریال9:12:04
190,120 ریال9:06:03
190,100 ریال8:57:03
190,200 ریال8:51:04
190,190 ریال8:45:04
190,200 ریال8:36:03
190,210 ریال8:09:03
190,160 ریال8:03:04
190,100 ریال7:54:03
189,890 ریال7:48:03
189,920 ریال7:42:04
190,150 ریال7:33:03
190,160 ریال7:27:03
190,010 ریال7:21:03
189,990 ریال7:12:03
189,930 ریال7:00:05
189,340 ریال6:51:03
189,960 ریال6:30:05
189,940 ریال6:18:03
189,750 ریال5:00:05
189,740 ریال4:54:03
189,920 ریال4:45:04
نظرات