شاخص یاب

دلار کانادا

  • نرخ فعلی:112430
  • بالاترین قیمت روز:113740
  • پایین ترین قیمت روز:109610
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1,360
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.58%
  • نرخ بازگشایی بازار:111,440
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۹:۲۱:۰۳
  • نرخ روز گذشته:111,600
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.74%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:830

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار کندل استیک دلار کانادا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112,430 ریال19:21:03
112,090 ریال19:15:04
112,050 ریال19:06:03
111,920 ریال19:00:05
111,870 ریال18:54:03
111,810 ریال18:45:04
111,880 ریال18:39:03
112,200 ریال18:33:04
112,390 ریال18:24:03
112,080 ریال18:18:03
112,020 ریال18:12:04
112,090 ریال18:03:03
111,800 ریال17:57:03
111,530 ریال17:51:04
111,820 ریال17:42:03
111,480 ریال17:36:03
111,490 ریال17:30:05
111,650 ریال17:21:03
111,820 ریال17:15:04
112,080 ریال17:09:03
112,240 ریال17:00:07
112,310 ریال16:54:03
112,810 ریال16:48:03
112,680 ریال16:39:03
113,060 ریال16:33:03
112,800 ریال16:18:04
112,720 ریال16:12:04
112,770 ریال16:06:04
113,230 ریال15:57:03
113,740 ریال15:51:03
112,850 ریال15:45:05
112,450 ریال15:36:03
112,780 ریال15:30:05
112,090 ریال15:24:03
112,110 ریال15:15:05
112,080 ریال15:09:03
111,760 ریال15:03:03
111,830 ریال14:54:03
112,020 ریال14:48:04
111,930 ریال14:42:03
111,720 ریال14:33:04
111,040 ریال14:27:03
110,760 ریال14:21:03
110,680 ریال14:12:04
110,730 ریال14:06:03
110,890 ریال14:00:06
110,820 ریال13:51:03
111,400 ریال13:39:03
111,780 ریال13:30:05
110,420 ریال13:24:03
109,870 ریال13:18:03
109,610 ریال13:09:03
109,840 ریال13:03:04
110,520 ریال12:57:03
110,460 ریال12:48:03
110,540 ریال12:42:03
110,850 ریال12:36:03
110,770 ریال12:27:04
110,820 ریال12:21:03
110,690 ریال12:15:04
110,760 ریال12:06:03
111,050 ریال12:00:10
111,160 ریال11:54:03
111,300 ریال11:45:04
111,410 ریال11:39:03
111,380 ریال11:33:04
111,460 ریال11:24:04
111,730 ریال11:18:03
111,640 ریال11:12:03
111,400 ریال11:03:05
111,390 ریال10:57:03
111,280 ریال10:51:04
111,740 ریال10:36:03
111,710 ریال10:30:06
111,720 ریال10:21:03
111,670 ریال10:15:05
111,570 ریال10:09:03
111,870 ریال10:00:05
111,700 ریال9:54:03
111,780 ریال9:48:03
111,530 ریال9:27:03
111,540 ریال9:18:03
111,510 ریال9:12:04
111,530 ریال8:51:04
111,550 ریال8:36:03
111,560 ریال8:24:03
111,580 ریال8:15:05
111,600 ریال8:09:03
111,460 ریال8:03:04
111,580 ریال7:54:03
111,480 ریال7:42:04
111,590 ریال7:33:03
111,600 ریال7:27:03
111,530 ریال7:21:03
111,520 ریال6:51:03
111,540 ریال6:45:04
111,500 ریال6:39:03
111,510 ریال6:30:05
111,500 ریال6:24:03
111,490 ریال6:18:03
111,310 ریال6:09:03
111,300 ریال5:15:05
111,410 ریال5:09:03
111,430 ریال4:54:03
111,440 ریال4:45:04
نظرات