کالایاب
شاخص یاب

Tunindex20

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,167 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,172 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20.64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.64 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 29.36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.94%