لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.2183
  • بالاترین قیمت روز:0.2185
  • پایین ترین قیمت روز:0.2177
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2184
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۸:۱۱
  • نرخ روز گذشته:0.2183
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2183 ریال8:28:11
0.2182 ریال8:21:10
0.2184 ریال8:06:05
0.2183 ریال8:04:13
0.2184 ریال7:53:06
0.2183 ریال7:48:04
0.2184 ریال7:46:14
0.2183 ریال7:44:06
0.2184 ریال7:43:11
0.2183 ریال7:30:05
0.2184 ریال7:29:06
0.2183 ریال7:21:10
0.2182 ریال7:19:11
0.2181 ریال7:18:03
0.2182 ریال7:17:06
0.2183 ریال7:13:13
0.2182 ریال7:10:15
0.2181 ریال7:09:05
0.2183 ریال7:08:06
0.2181 ریال7:06:05
0.2182 ریال6:44:05
0.2181 ریال6:41:09
0.2183 ریال6:33:08
0.2181 ریال6:28:12
0.2182 ریال6:22:11
0.2184 ریال6:21:09
0.2183 ریال6:18:03
0.2182 ریال6:16:13
0.2183 ریال6:07:11
0.2182 ریال6:04:13
0.2181 ریال5:51:08
0.2182 ریال5:42:06
0.218 ریال5:40:18
0.2182 ریال5:33:13
0.2183 ریال5:31:16
0.2184 ریال5:04:11
0.2183 ریال4:59:04
0.2184 ریال4:58:10
0.2183 ریال4:57:06
0.2184 ریال4:53:05
0.2183 ریال4:50:06
0.2184 ریال4:48:04
0.2183 ریال4:40:12
0.2184 ریال4:36:05
0.2183 ریال4:34:09
0.2177 ریال4:33:07
0.2181 ریال4:30:02
0.2182 ریال4:23:04
0.2183 ریال4:22:10
0.2182 ریال4:21:07
0.2183 ریال4:19:10
0.2182 ریال4:14:05
0.2183 ریال4:12:05
0.2182 ریال4:11:08
0.2183 ریال3:53:05
0.2184 ریال3:50:07
0.2183 ریال3:49:10
0.2184 ریال3:47:03
0.2182 ریال3:45:07
0.2181 ریال3:44:03
0.2183 ریال3:43:11
0.2184 ریال3:41:08
0.2182 ریال3:40:12
0.2183 ریال3:39:04
0.2185 ریال2:51:07
0.2183 ریال2:49:11
0.2184 ریال2:46:12
0.2183 ریال2:44:04
0.2184 ریال2:22:12
0.2185 ریال2:21:05
0.2184 ریال2:18:04
0.2185 ریال2:17:04
0.2184 ریال2:10:12
0.2185 ریال2:09:05
0.2184 ریال2:05:09
0.2185 ریال2:04:15
0.2184 ریال2:01:22
0.2185 ریال1:58:11
0.2184 ریال1:56:07
0.2185 ریال1:51:08
0.2184 ریال1:46:12
0.2185 ریال1:39:04
0.2184 ریال1:33:08
0.2185 ریال1:30:08
0.2184 ریال1:25:14
0.2185 ریال1:14:05
0.2183 ریال0:33:13
0.2182 ریال0:31:19
0.2183 ریال0:15:07
0.2184 ریال0:12:05
0.2183 ریال0:10:14
0.2184 ریال0:03:11
نظرات