شاخص یاب

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.1892
  • بالاترین قیمت روز:0.1896
  • پایین ترین قیمت روز:0.1891
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1894
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۵۷:۱۵
  • نرخ روز گذشته:0.1893
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0001

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1892 ریال7:57:15
0.1891 ریال7:55:13
0.1892 ریال7:45:15
0.1891 ریال7:44:12
0.1892 ریال7:14:11
0.1893 ریال7:05:13
0.1892 ریال7:03:17
0.1893 ریال7:02:13
0.1892 ریال7:01:14
0.1893 ریال6:53:11
0.1894 ریال6:51:16
0.1893 ریال6:49:11
0.1894 ریال6:48:15
0.1893 ریال6:40:13
0.1894 ریال6:35:14
0.1893 ریال6:34:11
0.1894 ریال6:32:13
0.1893 ریال6:28:11
0.1894 ریال6:27:14
0.1893 ریال6:25:12
0.1894 ریال6:22:41
0.1892 ریال6:21:41
0.1892 ریال6:21:37
0.1893 ریال6:18:53
0.1893 ریال6:18:33
0.1892 ریال6:15:45
0.1893 ریال6:08:11
0.1892 ریال6:06:16
0.1893 ریال6:02:19
0.1892 ریال6:00:28
0.1893 ریال5:46:10
0.1894 ریال5:44:11
0.1895 ریال5:43:12
0.1896 ریال5:41:12
0.1895 ریال5:35:14
0.1894 ریال5:27:16
0.1893 ریال5:21:17
0.1892 ریال5:19:13
0.1893 ریال5:18:15
0.1892 ریال5:16:11
0.1893 ریال5:14:11
0.1892 ریال5:03:17
0.1893 ریال5:00:23
0.1892 ریال4:58:11
0.1893 ریال4:56:10
0.1892 ریال4:55:12
0.1893 ریال4:54:14
0.1892 ریال4:27:15
0.1891 ریال4:26:12
0.1892 ریال4:25:11
0.1891 ریال4:24:14
0.1892 ریال4:23:10
0.1891 ریال4:22:11
0.1892 ریال4:21:15
0.1891 ریال4:18:14
0.1892 ریال4:12:15
0.1893 ریال4:08:11
0.1892 ریال4:05:12
0.1893 ریال4:04:12
0.1892 ریال4:00:22
0.1893 ریال3:56:11
0.1892 ریال3:54:14
0.1893 ریال3:50:14
0.1892 ریال3:47:11
0.1893 ریال3:45:15
0.1892 ریال3:40:14
0.1893 ریال3:39:14
0.1892 ریال3:37:12
0.1893 ریال3:35:12
0.1892 ریال3:34:12
0.1893 ریال3:30:19
0.1892 ریال3:29:11
0.1893 ریال3:28:11
0.1892 ریال3:27:15
0.1893 ریال3:26:11
0.1892 ریال3:21:16
0.1893 ریال3:19:11
0.1892 ریال3:17:11
0.1893 ریال3:16:11
0.1892 ریال3:14:10
0.1893 ریال3:13:10
0.1892 ریال3:12:15
0.1893 ریال2:49:10
0.1894 ریال2:47:10
0.1893 ریال2:45:15
0.1894 ریال2:43:10
0.1895 ریال2:42:14
0.1893 ریال2:41:11
0.1894 ریال2:33:17
0.1893 ریال2:32:12
0.1894 ریال2:30:18
0.1893 ریال2:29:10
0.1894 ریال2:28:11
0.1893 ریال2:25:11
0.1894 ریال2:23:11
0.1893 ریال2:22:11
0.1894 ریال2:21:15
0.1892 ریال2:09:13
0.1893 ریال2:08:09
0.1892 ریال2:05:12
0.1894 ریال2:03:17
0.1893 ریال2:01:14
0.1892 ریال1:58:10
0.1893 ریال1:57:13
0.1892 ریال1:56:10
0.1893 ریال1:55:10
0.1892 ریال1:54:14
0.1893 ریال1:53:09
0.1892 ریال1:52:12
0.1893 ریال1:50:12
0.1894 ریال1:48:14
0.1892 ریال1:47:12
0.1894 ریال1:46:10
0.1892 ریال1:40:12
0.1894 ریال1:39:15
0.1893 ریال1:33:18
0.1894 ریال1:32:13
0.1893 ریال1:27:13
0.1894 ریال1:26:11
0.1893 ریال1:24:15
0.1894 ریال1:23:12
0.1893 ریال1:17:12
0.1894 ریال1:15:16
0.1893 ریال1:14:10
0.1894 ریال1:13:12
0.1893 ریال1:09:14
0.1894 ریال1:07:11
0.1893 ریال0:52:13
0.1894 ریال0:50:14
0.1893 ریال0:42:15
0.1892 ریال0:41:12
0.1893 ریال0:40:13
0.1892 ریال0:38:10
0.1893 ریال0:37:09
0.1892 ریال0:36:12
0.1893 ریال0:34:10
0.1894 ریال0:29:11
0.1893 ریال0:21:12
0.1894 ریال0:20:12
0.1893 ریال0:16:09
0.1894 ریال0:15:15
0.1893 ریال0:11:11
0.1894 ریال0:10:13
0.1893 ریال0:06:14
0.1894 ریال0:05:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات