شاخص یاب

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.1857
  • بالاترین قیمت روز:0.1873
  • پایین ترین قیمت روز:0.1854
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1873
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۴۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.1867
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1857 ریال11:43:10
0.1856 ریال11:42:14
0.1857 ریال11:39:13
0.1856 ریال11:38:10
0.1855 ریال11:36:13
0.1856 ریال11:35:12
0.1855 ریال11:34:10
0.1856 ریال11:33:13
0.1855 ریال11:31:10
0.1856 ریال11:29:09
0.1855 ریال11:27:13
0.1856 ریال11:21:13
0.1857 ریال11:20:13
0.1856 ریال11:18:13
0.1857 ریال11:16:10
0.1856 ریال11:12:12
0.1855 ریال11:11:10
0.1856 ریال11:09:13
0.1857 ریال11:00:19
0.1856 ریال10:59:10
0.1857 ریال10:55:11
0.1856 ریال10:54:12
0.1857 ریال10:53:10
0.1856 ریال10:52:10
0.1857 ریال10:51:13
0.1856 ریال10:50:12
0.1857 ریال10:48:12
0.1856 ریال10:46:09
0.1857 ریال10:44:09
0.1856 ریال10:43:10
0.1857 ریال10:37:10
0.1858 ریال10:36:12
0.1857 ریال10:34:10
0.1856 ریال10:33:12
0.1857 ریال10:31:11
0.1855 ریال10:30:18
0.1857 ریال10:29:10
0.1855 ریال10:28:11
0.1858 ریال10:24:13
0.1857 ریال10:22:10
0.1858 ریال10:19:10
0.1857 ریال10:13:10
0.1856 ریال10:11:10
0.1857 ریال10:09:12
0.1858 ریال10:07:11
0.1859 ریال10:05:11
0.1857 ریال10:02:11
0.1856 ریال10:01:11
0.1855 ریال9:59:10
0.1854 ریال9:55:12
0.1855 ریال9:47:10
0.1856 ریال9:42:13
0.1857 ریال9:40:13
0.1858 ریال9:39:13
0.1857 ریال9:38:10
0.1858 ریال9:37:10
0.1859 ریال9:36:12
0.186 ریال9:35:11
0.1861 ریال9:34:09
0.1859 ریال9:33:13
0.1861 ریال9:31:11
0.186 ریال9:29:10
0.1861 ریال9:21:13
0.186 ریال9:20:12
0.1861 ریال9:07:09
0.186 ریال9:06:12
0.1861 ریال9:03:13
0.186 ریال9:02:09
0.1861 ریال9:00:16
0.186 ریال8:58:09
0.1861 ریال8:53:09
0.186 ریال8:51:12
0.1861 ریال8:47:08
0.186 ریال8:46:08
0.1862 ریال8:44:09
0.1861 ریال8:41:08
0.186 ریال8:40:11
0.1861 ریال8:38:09
0.1862 ریال8:37:08
0.1863 ریال8:35:10
0.1862 ریال8:30:16
0.1863 ریال8:29:09
0.1862 ریال8:28:09
0.1863 ریال8:26:09
0.1862 ریال8:24:12
0.1863 ریال8:19:09
0.1864 ریال7:49:09
0.1863 ریال7:26:09
0.1864 ریال7:25:11
0.1863 ریال6:33:12
0.1862 ریال6:31:10
0.1863 ریال6:09:13
0.1862 ریال6:05:11
0.1863 ریال6:01:10
0.1862 ریال6:00:19
0.1863 ریال5:53:11
0.1862 ریال5:51:15
0.1863 ریال5:50:13
0.1862 ریال5:49:10
0.1863 ریال5:48:13
0.1862 ریال5:42:19
0.1861 ریال5:41:10
0.1862 ریال5:37:09
0.1861 ریال5:36:14
0.1862 ریال5:33:11
0.1863 ریال5:31:10
0.1864 ریال4:53:08
0.1863 ریال4:52:09
0.1864 ریال4:51:11
0.1865 ریال4:50:11
0.1861 ریال4:48:11
0.1862 ریال4:47:09
0.1861 ریال4:44:09
0.1862 ریال4:40:10
0.1861 ریال4:39:11
0.1862 ریال4:38:08
0.1861 ریال4:37:08
0.1862 ریال4:36:11
0.1861 ریال4:35:11
0.1862 ریال4:30:15
0.1861 ریال4:27:11
0.1863 ریال4:15:13
0.1864 ریال4:11:08
0.1863 ریال4:10:10
0.1864 ریال4:05:10
0.1863 ریال4:04:09
0.1864 ریال4:01:09
0.1862 ریال4:00:16
0.1864 ریال3:57:12
0.1862 ریال3:55:10
0.1863 ریال3:51:12
0.1864 ریال3:49:09
0.1863 ریال3:47:08
0.1864 ریال3:44:08
0.1862 ریال3:42:11
0.1864 ریال3:40:10
0.1863 ریال3:36:12
0.1862 ریال3:35:10
0.1863 ریال3:33:11
0.1864 ریال3:31:09
0.1862 ریال3:30:15
0.1863 ریال3:29:09
0.1864 ریال3:27:11
0.1862 ریال3:26:09
0.1864 ریال3:19:08
0.1863 ریال3:18:11
0.1864 ریال3:15:12
0.1863 ریال3:14:09
0.1864 ریال3:08:09
0.1863 ریال3:07:08
0.1864 ریال3:06:10
0.1863 ریال3:04:08
0.1864 ریال3:02:10
0.1863 ریال2:52:08
0.1862 ریال2:50:11
0.1863 ریال2:43:08
0.1862 ریال2:40:12
0.1863 ریال2:38:08
0.1862 ریال2:37:08
0.1863 ریال2:34:09
0.1862 ریال2:33:11
0.1865 ریال2:28:08
0.1864 ریال2:20:12
0.1865 ریال2:19:09
0.1864 ریال2:18:10
0.1865 ریال2:14:08
0.1864 ریال2:13:08
0.1865 ریال2:11:08
0.1864 ریال2:05:10
0.1863 ریال2:04:08
0.1864 ریال2:00:17
0.1865 ریال1:53:08
0.1864 ریال1:51:11
0.1865 ریال1:42:11
0.1864 ریال1:41:09
0.1865 ریال1:39:11
0.1864 ریال1:33:10
0.1873 ریال1:32:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات