شاخص یاب

لیر ترکیه / دلار

  • نرخ فعلی:0.1565
  • بالاترین قیمت روز:0.1584
  • پایین ترین قیمت روز:0.1562
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1584
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۰:۲۷
  • نرخ روز گذشته:0.1582
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0017

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار کندل استیک لیر ترکیه / دلار در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1565 ریال6:10:27
0.1565 ریال6:08:26
0.1567 ریال5:53:54
0.1568 ریال5:52:58
0.1567 ریال5:50:58
0.1562 ریال5:49:02
0.1567 ریال5:46:15
0.1567 ریال5:43:05
0.1571 ریال5:41:56
0.1572 ریال5:40:20
0.1573 ریال5:31:35
0.1573 ریال5:28:14
0.1574 ریال5:25:09
0.1574 ریال5:23:57
0.1572 ریال5:22:04
0.1573 ریال5:19:45
0.1574 ریال5:15:27
0.1574 ریال5:12:55
0.1573 ریال5:12:11
0.1573 ریال5:11:12
0.1572 ریال5:09:36
0.1572 ریال5:08:26
0.1574 ریال5:06:42
0.1574 ریال5:04:43
0.1575 ریال5:04:01
0.1575 ریال5:01:41
0.1574 ریال4:54:29
0.1574 ریال4:53:25
0.1575 ریال4:51:31
0.1575 ریال4:50:13
0.1574 ریال4:48:21
0.1574 ریال4:47:16
0.1575 ریال4:45:29
0.1575 ریال4:43:37
0.1572 ریال4:40:56
0.1575 ریال4:37:29
0.1574 ریال4:36:04
0.1574 ریال4:33:55
0.1575 ریال4:33:05
0.1575 ریال4:30:52
0.1573 ریال4:29:51
0.1573 ریال4:27:42
0.1577 ریال4:03:06
0.1578 ریال3:59:51
0.1577 ریال3:56:54
0.1577 ریال3:55:42
0.1576 ریال3:50:56
0.1577 ریال3:44:55
0.1577 ریال3:42:47
0.1579 ریال3:27:20
0.1579 ریال3:25:14
0.1577 ریال3:23:29
0.1579 ریال3:22:31
0.1577 ریال3:21:43
0.1577 ریال3:19:25
0.1579 ریال3:15:42
0.1579 ریال3:14:28
0.158 ریال3:12:36
0.158 ریال3:11:30
0.1579 ریال3:09:41
0.1579 ریال3:07:29
0.1577 ریال3:00:43
0.1577 ریال2:59:23
0.1575 ریال2:57:30
0.1575 ریال2:55:18
0.1577 ریال2:54:26
0.1577 ریال2:52:19
0.1579 ریال2:51:28
0.1579 ریال2:49:02
0.157 ریال2:42:09
0.157 ریال2:39:12
0.1573 ریال2:36:07
0.1578 ریال2:30:30
0.1578 ریال2:28:13
0.1576 ریال2:27:24
0.1576 ریال2:24:20
0.1577 ریال2:18:26
0.1577 ریال2:15:23
0.1576 ریال2:12:44
0.1576 ریال2:10:46
0.1575 ریال2:10:00
0.1575 ریال2:07:51
0.1573 ریال2:07:09
0.1579 ریال2:06:07
0.158 ریال1:57:30
0.158 ریال1:54:32
0.1572 ریال1:39:38
0.1572 ریال1:36:54
0.1583 ریال1:34:01
0.1574 ریال1:31:44
0.1576 ریال1:30:45
0.158 ریال1:28:21
0.1578 ریال1:27:33
0.1578 ریال1:26:28
0.1569 ریال1:21:40
0.1569 ریال1:18:35
0.1568 ریال1:15:40
0.1568 ریال1:14:31
0.1569 ریال1:12:47
0.1569 ریال1:10:08
0.1568 ریال1:09:42
0.1566 ریال1:09:29
0.1567 ریال1:08:35
0.1567 ریال1:06:07
0.1564 ریال1:03:58
0.1564 ریال1:01:34
0.1575 ریال1:00:33
0.1565 ریال0:58:20
0.1564 ریال0:57:30
0.1573 ریال0:55:23
0.1574 ریال0:54:34
0.1574 ریال0:53:26
0.1576 ریال0:51:39
0.1576 ریال0:49:20
0.1579 ریال0:46:23
0.1578 ریال0:43:29
0.1579 ریال0:39:34
0.1579 ریال0:37:38
0.1578 ریال0:36:52
0.1576 ریال0:35:47
0.1575 ریال0:33:57
0.1576 ریال0:30:38
0.1578 ریال0:28:21
0.1579 ریال0:27:32
0.1579 ریال0:25:19
0.1582 ریال0:24:29
0.1582 ریال0:23:20
0.158 ریال0:21:34
0.158 ریال0:20:26
0.1584 ریال0:16:06
0.1584 ریال0:13:43
0.1582 ریال0:12:42
0.1582 ریال0:09:44
0.1584 ریال0:08:42
0.1582 ریال0:06:14
0.1584 ریال0:05:09
0.1584 ریال0:04:47
نظرات