ترون / TRON

  • نرخ فعلی:0.0823
  • بالاترین قیمت روز:0.0836
  • پایین ترین قیمت روز:0.0767
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.0773
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۲:۴۶
  • نرخ روز گذشته:0.0774
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:6.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0049

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.0823 ریال13:52:46
0.0822 ریال13:32:50
0.0823 ریال13:28:47
0.082 ریال13:24:42
0.0819 ریال13:16:44
0.0818 ریال13:12:43
0.082 ریال13:08:41
0.0818 ریال12:56:48
0.0819 ریال12:48:44
0.082 ریال12:44:43
0.0824 ریال12:40:42
0.0826 ریال12:36:44
0.0825 ریال12:32:45
0.0824 ریال12:28:43
0.0826 ریال12:24:48
0.0827 ریال12:20:32
0.0823 ریال12:16:48
0.0822 ریال12:12:32
0.0823 ریال12:08:44
0.0822 ریال11:40:45
0.0823 ریال11:32:44
0.0821 ریال11:28:41
0.0815 ریال11:24:45
0.0814 ریال11:20:43
0.0811 ریال11:16:43
0.0817 ریال11:12:44
0.0816 ریال11:08:49
0.082 ریال11:04:32
0.0821 ریال11:00:49
0.082 ریال10:56:43
0.0819 ریال10:52:42
0.0827 ریال10:48:49
0.083 ریال10:44:49
0.0828 ریال10:40:44
0.0829 ریال10:36:41
0.0828 ریال10:28:44
0.0829 ریال10:16:42
0.083 ریال10:12:44
0.0826 ریال10:08:43
0.0825 ریال10:04:42
0.0822 ریال9:56:47
0.0823 ریال9:48:44
0.0824 ریال9:44:46
0.0826 ریال9:40:44
0.0829 ریال9:36:41
0.0834 ریال9:24:31
0.0835 ریال9:20:45
0.0836 ریال9:16:45
0.0831 ریال9:12:43
0.0827 ریال9:08:45
0.0824 ریال8:56:43
0.0823 ریال8:52:46
0.0819 ریال8:48:44
0.081 ریال8:44:30
0.0804 ریال8:40:49
0.0799 ریال8:36:46
0.08 ریال8:32:43
0.0801 ریال8:24:42
0.0804 ریال8:20:49
0.0809 ریال8:16:50
0.0807 ریال8:08:44
0.0808 ریال8:00:47
0.0809 ریال7:56:45
0.0807 ریال7:48:44
0.0803 ریال7:44:30
0.0799 ریال7:40:49
0.0793 ریال7:36:47
0.0783 ریال7:32:32
0.0778 ریال7:24:43
0.0774 ریال7:20:43
0.0773 ریال7:16:31
0.0775 ریال7:08:42
0.0773 ریال7:00:51
0.0774 ریال6:56:30
0.0773 ریال6:48:43
0.0774 ریال6:40:43
0.0776 ریال6:36:43
0.0773 ریال6:28:31
0.0775 ریال6:24:47
0.0773 ریال6:20:31
0.0775 ریال6:16:43
0.0774 ریال6:12:42
0.0775 ریال6:08:39
0.0773 ریال6:04:44
0.0776 ریال6:00:45
0.0773 ریال5:56:45
0.0772 ریال5:53:47
0.0776 ریال4:52:47
0.0774 ریال4:48:48
0.0771 ریال4:44:45
0.077 ریال4:40:47
0.0771 ریال4:32:45
0.0772 ریال4:24:42
0.0771 ریال4:20:43
0.077 ریال4:16:42
0.0771 ریال4:12:47
0.0772 ریال4:08:45
0.0771 ریال4:04:41
0.0772 ریال4:00:44
0.0771 ریال3:56:43
0.0772 ریال3:48:42
0.0774 ریال3:44:43
0.0772 ریال3:32:48
0.0776 ریال3:28:40
0.0775 ریال3:24:41
0.0778 ریال3:20:40
0.0777 ریال3:08:44
0.0776 ریال3:04:46
0.0774 ریال3:00:36
0.0775 ریال2:52:44
0.0781 ریال2:48:42
0.0779 ریال2:44:44
0.0781 ریال2:40:47
0.0778 ریال2:36:31
0.0779 ریال2:28:42
0.078 ریال2:20:45
0.0778 ریال2:16:47
0.078 ریال2:08:44
0.0778 ریال2:00:37
0.078 ریال1:56:45
0.0778 ریال1:52:41
0.078 ریال1:40:45
0.0782 ریال1:36:47
0.0774 ریال1:32:32
0.0773 ریال1:28:44
0.0774 ریال1:24:45
0.0767 ریال1:20:42
0.0771 ریال1:16:30
0.077 ریال1:12:42
0.0771 ریال1:04:47
0.077 ریال1:00:36
0.0771 ریال0:52:43
0.0769 ریال0:48:46
0.0768 ریال0:40:45
0.077 ریال0:36:41
0.0768 ریال0:32:46
0.0769 ریال0:28:42
0.0768 ریال0:24:42
0.0774 ریال0:20:47
0.0772 ریال0:16:33
0.0774 ریال0:08:42
0.0773 ریال0:04:44
نظرات