preload

حواله دلار آمریکا شخصی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 271 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.64%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 574 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,610 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 965 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,539 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,036 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.02%