حواله دلار آمریکا شخصی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49,455 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,255 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,789 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 589 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,819 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,381 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,610 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,590 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.23%