حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 740 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,265 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,899 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 121 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,442 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,578 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.21%