حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 318 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,709 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 599 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,457 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,986 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 124 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.33%