حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله دلار آمریکا شرکتی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,765 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 265 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 314 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,530 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.31%