حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 573 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,943 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,577 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,781 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,739 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,078 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,442 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.54%