حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,767 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 197 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.49%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 251 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,244 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.16%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,671 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,899 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.91%