حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله دلار آمریکا شرکتی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,166 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 164 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,645 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 685 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,021 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.67%