حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 216 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 290 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,030 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.91%