حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,015 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,559 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 491 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,781 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,269 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,578 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.13%