حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 214 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 343 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 347 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,881 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.27%