حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,936 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 314 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,946 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 853 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2%