preload

حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,991 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 798 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,706 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,853 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.21%