حواله دلار آمریکا شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله دلار آمریکا شرکتی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 300 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 274 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,022 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 558 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 457 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.2%