حواله دلار آمریکا شرکتی

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,350 (0.13%) 50 37,320 37,390 ۱۴:۵۶
دلار حواله 37770 (0.08%) 30 37750 37775 ۱۲:۵۹
دلار پاساژ افشار 37,360 (0.05%) 20 37,300 37,390 ۱۶:۵۶
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,324 (0.14%) 53 37,277 37,535 ۱۸:۰۰
دلار مبادله ای 32,443 (0.01%) 3 32,443 32,443 ۹:۰۲
دلار سبزه میدان 37,330 (0.21%) 80 37,310 37,390 ۱۶:۱۰

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,350
 • بالاترین قیمت روز : 37,390
 • پایین ترین قیمت روز : 37,320
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 20
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 3,733
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۴:۵۶
 • نرخ روز گذشته : 37,400
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.13%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 50
جدول نرخ های امروز زمان
37,350 ریال 14:56:18
37,360 ریال 12:06:17
37,370 ریال 11:35:18
37,390 ریال 11:34:17
37,380 ریال 11:29:16
37,360 ریال 11:28:16
37,350 ریال 11:24:17
37,330 ریال 11:22:18
37,340 ریال 11:12:16
37,330 ریال 11:09:17
37,320 ریال 10:33:21
37,330 ریال 10:00:21

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 37770
 • بالاترین قیمت روز : 37775
 • پایین ترین قیمت روز : 37750
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 25
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.05%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,775
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۲:۵۹
 • نرخ روز گذشته : 37,740
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.08%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 30
جدول نرخ های امروز زمان
37,770 ریال 12:59:15
37,760 ریال 12:14:15
37,770 ریال 12:01:16
37,760 ریال 11:53:15
37,755 ریال 11:52:15
37,750 ریال 11:51:17
37,775 ریال 11:29:16

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,324
 • بالاترین قیمت روز : 37,535
 • پایین ترین قیمت روز : 37,277
 • بیشترین مقدار نوسان روز : 222
 • درصد بیشترین نوسان روز : 0.03%
 • نرخ بازگشایی بازار : 37,535
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۱۸:۰۰
 • نرخ روز گذشته : 37,271
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.14%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 53
جدول نرخ های امروز زمان
37,324 ریال 18:00:30
37,322 ریال 17:00:32
37,297 ریال 16:00:31
37,299 ریال 15:00:28
37,300 ریال 14:00:38
37,277 ریال 13:00:31
37,301 ریال 12:00:25
37,390 ریال 11:00:23
37,313 ریال 10:00:24
37,535 ریال 9:01:13

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,443
 • بالاترین قیمت روز : 32,443
 • پایین ترین قیمت روز : 32,443
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : 32,443
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۹:۰۲
 • نرخ روز گذشته : 32,440
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0.01%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 3
جدول نرخ های امروز زمان
32,443 ریال 9:02:11

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 979 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 246 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,605 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 255 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 38,216 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 866 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.32%