حواله دلار دستی ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,089 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,189 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,561 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 661 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44,803 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,097 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,112 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.11%