preload

حواله دلار دستی ترکیه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 323 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.76%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,948 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 852 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,145 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,233 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,567 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.38%