حواله کرون سوئد

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4,780 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,706 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,525 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 255 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 303 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.77%