حواله پوند شخصی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51,050 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51,098 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 152 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 50,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 280 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,881 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,369 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.04%