حواله پوند شخصی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 57,465 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,735 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,207 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53,435 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,765 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 53,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,982 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.24%