حواله پوند

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله پوند در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 67,934 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,836 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 67,063 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,707 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 65,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,746 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 60,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9,586 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.93%