حواله پوند شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 54,703 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 577 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54,367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 913 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52,776 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,504 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52,660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,620 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.98%