حواله پوند شرکتی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله پوند شرکتی در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 60,912 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,768 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 60,454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,226 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 56,527 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,153 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 55,293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,387 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.36%