حواله یورو شخصی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 857 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 938 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.95%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 938 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,875 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,175 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.3%