حواله یورو شخصی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 59,663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 787 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 59,247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,203 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 58,866 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52,919 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.23%