حواله یورو شخصی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 54,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 52,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,783 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,816 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.9%