حواله یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 127 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,703 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 203 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1%