حواله یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,482 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 278 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 316 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,404 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 356 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 386 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.18%