preload

حواله یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 51 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 118 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.89%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 249 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 452 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.64%