حواله یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,808 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 128 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 138 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,606 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,508 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 172 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.12%