حواله یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله یوان چین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,012 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 52 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.87%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,956 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,758 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 202 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,617 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 343 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.11%