حواله یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,582 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 162 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,528 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 108 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 494 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,496 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 924 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.22%