حواله یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله یوان چین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,096 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,052 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 374 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.54%