حواله یوان چین

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله یوان چین در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.13%