حواله دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 144 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 33,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 324 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,913 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 437 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,170 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.96%