حواله دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 418 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,758 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.48%