حواله دلار کانادا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله دلار کانادا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 715 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,255 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,227 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,401 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,524 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.56%