حواله دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله دلار استرالیا در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,398 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,398 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 626 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,088 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,372 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.15%