حواله دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 50 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,411 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,009 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,806 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,863 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,557 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.82%