preload

حواله دلار استرالیا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,099 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,988 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 197 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,674 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 511 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,654 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,531 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.99%