حواله دلار استرالیا شخصی

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29,840 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 132 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,749 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,091 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,108 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.86%