حواله درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13,091 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 201 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 12,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12,129 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 761 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,368 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.87%