حواله درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,542 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 162 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,757 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 377 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.44%