preload

حواله درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 117 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 219 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,066 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 474 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,782 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 758 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.03%