حواله درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,966 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 176 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,530 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 260 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 626 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.16%