حواله درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 469 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 643 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,956 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 884 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,782 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,058 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.82%