حواله درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک حواله درهم امارات در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,282 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,486 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 136 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.31%