حواله درهم امارات

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,313 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 43 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,576 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 306 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.98%