شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

toman-bank-sell

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 113,855 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,055 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 113,856 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,056 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 115,362 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,562 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 126,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.9%