شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ThanhLe General

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,700 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 300 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 389 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.2%