کالایاب
شاخص یاب

Tadawul All Share

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,977 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 234.67 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,160 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 417.67 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,586 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 843.67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 984.67 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.72%