کالایاب
شاخص یاب

Sweden 2Y

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: -1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.436 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -43.6%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: -1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.436 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -43.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: -1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -43.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: -1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -43.6%