کالایاب
شاخص یاب

Swedbank Robur Transfer 70

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 246 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.07 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 241 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.07 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 241 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.07 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 239 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.07 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.21%