کالایاب
شاخص یاب

Storebrand Likviditet B

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,130 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.26%