شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Storebrand Balansert Pensjon P

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,533 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.526 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,531 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.526 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,511 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,493 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.31%