کالایاب
شاخص یاب

Storebrand Balansert Pensjon P

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,464 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.685 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.315 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,473 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,472 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.29%