STI Index

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,319 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 65.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,277 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 72.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,255 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 94.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.91%