صفحات مرتبط

STI Index

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک STI Index در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,509 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,508 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,431 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 80.13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.34%