STI Index

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,260 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 69.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,337 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,007.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 90.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,389.97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41.75%