صفحات مرتبط
شاخص یاب

STI Index

  • نرخ فعلی:3260.84
  • بالاترین قیمت روز:3285.41
  • پایین ترین قیمت روز:3248.49
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.77
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.27%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,279.53
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۵:۲۷
  • نرخ روز گذشته:3,287.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:26.56

نمودار کندل استیک STI Index در روز جاری

نمودار کندل استیک STI Index در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,260.84 ریال14:05:27
3,262.6 ریال14:04:51
3,260.84 ریال13:57:23
3,262.6 ریال13:45:25
3,264.34 ریال13:44:25
3,263.79 ریال13:42:23
3,261.43 ریال13:40:27
3,261.08 ریال13:38:24
3,264.12 ریال13:37:23
3,262.44 ریال13:36:26
3,260.72 ریال13:34:24
3,258.81 ریال13:34:03
3,261.79 ریال13:33:25
3,260.69 ریال13:32:27
3,259.68 ریال13:31:24
3,260.47 ریال13:29:24
3,259.38 ریال13:28:26
3,259.01 ریال13:27:23
3,257.87 ریال13:25:25
3,259.35 ریال13:24:23
3,258.77 ریال13:23:24
3,259.69 ریال13:22:25
3,259.78 ریال13:20:26
3,258.64 ریال13:19:24
3,259.33 ریال13:18:23
3,258.81 ریال13:17:24
3,258.16 ریال13:16:25
3,255.33 ریال13:15:24
3,255.32 ریال13:14:25
3,254.82 ریال13:13:25
3,253.9 ریال13:11:24
3,253.62 ریال13:10:25
3,252.45 ریال13:09:23
3,250.38 ریال13:08:26
3,252.58 ریال13:06:25
3,252.54 ریال13:05:27
3,251.54 ریال13:04:28
3,251.3 ریال13:04:23
3,253.67 ریال13:03:27
3,252.14 ریال13:02:28
3,253.02 ریال13:01:28
3,252.09 ریال12:59:24
3,252.32 ریال12:57:26
3,254.29 ریال12:56:26
3,252.63 ریال12:55:25
3,251.15 ریال12:54:23
3,250.87 ریال12:53:26
3,250.04 ریال12:51:26
3,252.45 ریال12:50:31
3,250.08 ریال12:49:25
3,250.4 ریال12:47:26
3,251.03 ریال12:46:25
3,249.84 ریال12:45:26
3,248.49 ریال12:44:28
3,250.54 ریال12:42:27
3,250.07 ریال12:41:25
3,251.89 ریال12:39:24
3,252.08 ریال12:38:27
3,252.34 ریال12:37:25
3,252.27 ریال12:36:29
3,252.23 ریال12:35:29
3,252.17 ریال12:34:26
3,252.09 ریال12:34:23
3,253.57 ریال12:33:28
3,253.46 ریال12:32:30
3,252.72 ریال12:31:26
3,252.79 ریال12:29:22
3,251.27 ریال12:27:22
3,253.46 ریال12:25:25
3,252.24 ریال12:24:26
3,251.77 ریال12:22:26
3,251.8 ریال12:21:26
3,253.93 ریال12:20:25
3,252.6 ریال12:19:23
3,253.26 ریال12:18:23
3,252.09 ریال12:17:24
3,252.22 ریال12:16:24
3,252.15 ریال12:15:26
3,253.02 ریال12:13:24
3,253.04 ریال12:12:24
3,254.19 ریال12:11:24
3,254.57 ریال12:10:26
3,255.23 ریال12:09:23
3,253.88 ریال12:08:25
3,253.72 ریال12:07:26
3,253.07 ریال12:06:23
3,254.44 ریال12:05:26
3,259 ریال12:05:16
3,256.59 ریال12:04:30
3,257.77 ریال12:03:28
3,258.41 ریال12:02:28
3,259.98 ریال12:01:31
3,258.11 ریال11:59:25
3,260.19 ریال11:58:21
3,261.2 ریال11:57:27
3,257.96 ریال11:55:26
3,259.65 ریال11:53:24
3,260.35 ریال11:52:26
3,259.99 ریال11:51:24
3,258.15 ریال11:49:29
3,257.55 ریال11:47:24
3,259 ریال11:46:26
3,258.41 ریال11:44:27
3,261.06 ریال11:42:28
3,263.25 ریال11:40:27
3,262.16 ریال11:39:24
3,262.89 ریال11:38:26
3,261.47 ریال11:37:26
3,261.18 ریال11:35:30
3,263.21 ریال11:34:40
3,262.91 ریال11:34:28
3,261.93 ریال11:32:30
3,263.21 ریال11:31:28
3,262.68 ریال11:30:26
3,262.97 ریال11:28:26
3,262.98 ریال11:27:22
3,264.34 ریال11:26:25
3,263.34 ریال11:24:25
3,264.05 ریال11:22:28
3,262.3 ریال11:21:26
3,262.57 ریال11:19:23
3,262.54 ریال11:18:24
3,262.24 ریال11:17:23
3,262.77 ریال11:16:23
3,261.99 ریال11:14:27
3,263 ریال11:13:23
3,262.48 ریال11:12:24
3,261.75 ریال11:10:26
3,261.21 ریال11:08:26
3,261.5 ریال11:07:27
3,261.96 ریال11:06:23
3,260.61 ریال11:05:27
3,260.74 ریال11:04:35
3,261.34 ریال11:03:27
3,259.7 ریال11:02:27
3,258.68 ریال11:01:29
3,258.19 ریال10:59:22
3,257.74 ریال10:58:22
3,258.82 ریال10:57:23
3,257.34 ریال10:55:23
3,258.07 ریال10:54:22
3,258.61 ریال10:52:25
3,258.26 ریال10:51:24
3,260.22 ریال10:50:27
3,258.69 ریال10:49:23
3,259.64 ریال10:48:23
3,261.35 ریال10:47:23
3,260.74 ریال10:46:22
3,261.17 ریال10:45:25
3,261.56 ریال10:43:23
3,261.03 ریال10:41:23
3,264.02 ریال10:40:25
3,264.73 ریال10:39:24
3,264.08 ریال10:38:25
3,264.26 ریال10:37:25
3,260.97 ریال10:36:26
3,259.82 ریال10:35:32
3,258.58 ریال10:34:27
3,263.23 ریال10:34:22
3,259.15 ریال10:33:25
3,259.52 ریال10:32:28
3,258.18 ریال10:30:28
3,260.85 ریال10:29:25
3,258.71 ریال10:28:26
3,259.11 ریال10:27:23
3,258.83 ریال10:25:23
3,260.62 ریال10:24:23
3,262.89 ریال10:22:25
3,263.02 ریال10:20:26
3,262.85 ریال10:18:24
3,264.41 ریال10:17:25
3,263.23 ریال10:16:24
3,265.37 ریال10:15:26
3,264.89 ریال10:14:25
3,266.42 ریال10:13:23
3,264.81 ریال10:12:24
3,264.52 ریال10:11:24
3,264.35 ریال10:10:27
3,264.48 ریال10:09:23
3,264.47 ریال10:08:25
3,264.36 ریال10:06:25
3,264.56 ریال10:05:27
3,269.89 ریال10:04:45
3,264.91 ریال10:03:29
3,266.04 ریال10:02:27
3,266.48 ریال10:01:29
3,266.8 ریال10:00:36
3,265.68 ریال9:59:24
3,264.93 ریال9:58:24
3,268.16 ریال9:57:24
3,268.43 ریال9:56:26
3,271.12 ریال9:54:25
3,273.36 ریال9:53:26
3,272.09 ریال9:52:26
3,271.11 ریال9:50:31
3,270.48 ریال9:48:25
3,269.89 ریال9:46:24
3,271.55 ریال9:45:28
3,269.66 ریال9:43:24
3,269.49 ریال9:42:25
3,269.46 ریال9:40:26
3,269.66 ریال9:38:26
3,269.49 ریال9:36:27
3,269.62 ریال9:34:25
3,269.56 ریال9:34:13
3,269.59 ریال9:31:26
3,269.62 ریال9:25:26
3,269.66 ریال9:22:23
3,269.62 ریال9:21:25
3,269.42 ریال9:20:27
3,269.56 ریال9:18:24
3,269.59 ریال9:14:26
3,269.62 ریال9:13:24
3,269.59 ریال9:05:26
3,269.42 ریال9:04:29
3,269.59 ریال9:02:28
3,269.56 ریال8:59:24
3,269.49 ریال8:57:24
3,269.46 ریال8:56:26
3,269.42 ریال8:54:23
3,269.32 ریال8:53:25
3,269.46 ریال8:52:23
3,269.52 ریال8:49:24
3,269.32 ریال8:47:24
3,269.42 ریال8:46:24
3,269.37 ریال8:45:25
3,268.09 ریال8:44:23
3,268.49 ریال8:43:23
3,267.98 ریال8:42:24
3,269.95 ریال8:40:26
3,269.43 ریال8:39:22
3,271.06 ریال8:38:25
3,268.91 ریال8:37:23
3,268.96 ریال8:35:29
3,269.87 ریال8:34:26
3,265.24 ریال8:34:14
3,268.07 ریال8:33:26
3,269.74 ریال8:32:30
3,267.8 ریال8:30:28
3,268.58 ریال8:29:23
3,265.22 ریال8:28:27
3,265.64 ریال8:27:23
3,266.73 ریال8:25:26
3,266.84 ریال8:23:26
3,267.4 ریال8:22:25
3,266.03 ریال8:21:24
3,270 ریال8:20:28
3,267.81 ریال8:19:23
3,268.6 ریال8:18:23
3,265.24 ریال8:16:26
3,265.87 ریال8:15:29
3,266.88 ریال8:14:24
3,265.85 ریال8:13:23
3,265.61 ریال8:11:22
3,264.82 ریال8:09:23
3,264.26 ریال8:08:25
3,265.26 ریال8:06:24
3,265.06 ریال8:05:25
3,265.22 ریال8:04:24
3,262.67 ریال8:04:08
3,265.22 ریال8:03:24
3,265.58 ریال8:02:26
3,263.71 ریال8:00:32
3,264.06 ریال7:59:25
3,263.94 ریال7:58:22
3,263.67 ریال7:57:27
3,264.05 ریال7:55:30
3,264.96 ریال7:54:23
3,264.11 ریال7:53:24
3,264.49 ریال7:52:23
3,263.93 ریال7:51:24
3,263.01 ریال7:49:28
3,264.15 ریال7:48:22
3,262.67 ریال7:47:22
3,263.68 ریال7:46:23
3,264.33 ریال7:44:23
3,262.92 ریال7:42:26
3,261.25 ریال7:41:23
3,259.45 ریال7:39:24
3,259.39 ریال7:38:23
3,258.97 ریال7:37:22
3,258.23 ریال7:36:23
3,258.74 ریال7:35:25
3,259 ریال7:34:23
3,269.65 ریال7:33:54
3,258.88 ریال7:32:26
3,259.14 ریال7:31:23
3,258.63 ریال7:30:25
3,264.62 ریال7:29:22
3,264.33 ریال7:27:23
3,265.27 ریال7:26:22
3,265.04 ریال7:25:24
3,268.06 ریال7:24:23
3,269.23 ریال7:23:22
3,269 ریال7:21:23
3,267.91 ریال7:20:24
3,270.64 ریال7:19:23
3,269.59 ریال7:18:23
3,270.15 ریال7:17:22
3,269.65 ریال7:16:24
3,270.46 ریال7:15:24
3,268.78 ریال7:14:26
3,268.29 ریال7:13:21
3,271.27 ریال7:12:24
3,270.85 ریال7:11:23
3,270.05 ریال7:09:23
3,270.47 ریال7:08:23
3,268.9 ریال7:07:23
3,270.12 ریال7:05:27
3,280.26 ریال7:04:30
3,271.84 ریال7:04:24
3,272.47 ریال7:02:26
3,274.16 ریال7:01:24
3,273.2 ریال7:00:30
3,273.68 ریال6:59:23
3,274.24 ریال6:57:22
3,274.37 ریال6:56:24
3,275.31 ریال6:55:24
3,277.44 ریال6:54:23
3,278.37 ریال6:52:23
3,279.08 ریال6:51:22
3,280.93 ریال6:50:24
3,279.68 ریال6:49:23
3,279.18 ریال6:48:23
3,280.26 ریال6:46:22
3,280.82 ریال6:45:24
3,281.4 ریال6:43:23
3,280.38 ریال6:41:22
3,280.74 ریال6:40:24
3,282.9 ریال6:39:22
3,283.4 ریال6:38:23
3,279.62 ریال6:36:24
3,278.93 ریال6:35:26
3,276.33 ریال6:34:22
3,278.44 ریال6:33:49
3,277.62 ریال6:33:23
3,277.6 ریال6:31:24
3,279.57 ریال6:29:23
3,279.96 ریال6:28:25
3,279.64 ریال6:27:23
3,280.1 ریال6:25:23
3,280.76 ریال6:24:24
3,279.6 ریال6:23:22
3,279.3 ریال6:22:21
3,282.47 ریال6:20:25
3,284.03 ریال6:19:23
3,282.93 ریال6:18:22
3,281.14 ریال6:17:22
3,279.53 ریال6:15:25
3,281.22 ریال6:14:25
3,280.39 ریال6:13:36
3,279.43 ریال6:11:24
3,279.31 ریال6:09:23
3,276.8 ریال6:07:25
3,278.44 ریال6:06:26
3,278.67 ریال6:05:27
3,280.04 ریال6:04:29
3,280.95 ریال6:04:26
3,280.78 ریال6:03:27
3,283.79 ریال6:01:28
3,285.41 ریال6:00:36
3,284.4 ریال5:59:24
3,283.69 ریال5:58:24
3,282.14 ریال5:57:24
3,279.94 ریال5:56:27
3,278.68 ریال5:54:24
3,279.56 ریال5:53:24
3,280.04 ریال5:52:24
3,280.22 ریال5:51:24
3,281.46 ریال5:49:26
3,280.95 ریال5:48:24
3,279.02 ریال5:47:25
3,279.53 ریال5:45:27
نظرات