کالایاب
شاخص یاب

Standard Life Investments Global SICAV Global Ab

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
123.2440 123.02 123.2440 123.02 2018/10/09 1397/07/17 1397-07-17
123.4260 123.4260 123.4260 123.4260 2018/10/08 1397/07/16 1397-07-16
124.6230 124.3950 124.6230 124.3950 2018/07/17 1397/04/26 1397-04-26
124.6230 124.5640 124.6230 124.5640 2018/07/16 1397/04/25 1397-04-25

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص Standard Life Investments Global SICAV Global Ab