شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

SPDR Russell 2000 Low Volatility

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.73 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.78%