شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Sparinvest USA Value

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.52%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.38 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 90 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.64%