شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Spängler IQAM SparTrust M R T

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.07 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.07 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.04%