کالایاب
شاخص یاب

South Africa 40

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,589 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 156.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,726 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 293.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 281.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.17%