شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

South Africa 40

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,541 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 75.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,591 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 68.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 124.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.25%