شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Sor

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 965 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 65.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2%