کالایاب
شاخص یاب

Societe Nationale des Telecom

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 15,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 320 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 15,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 733 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.82%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 16,332 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 16,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,747 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.49%