کالایاب
شاخص یاب

SMI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 138 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,668 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.9%