شاخص یاب

SMI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 260 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 204 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2%