شاخص یاب

SMI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,907 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 183 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 203 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,851 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 127 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.46%