کالایاب
شاخص یاب

SMI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,277 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 141 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,998 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,918 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.44%