کالایاب
شاخص یاب

SMI

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 185.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,896 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 179.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,446 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 270.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.86%