شاخص یاب

SMI

  • نرخ فعلی:9006
  • بالاترین قیمت روز:9008
  • پایین ترین قیمت روز:8967
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:9,001
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۰۸:۱۳
  • نرخ روز گذشته:8,984
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.24%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:22

نمودار کندل استیک SMI در روز جاری

نمودار کندل استیک SMI در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
9,006 ریال14:05:15
9,005 ریال14:03:17
9,006 ریال14:02:15
9,008 ریال14:01:14
9,003 ریال13:57:15
9,005 ریال13:55:15
9,003 ریال13:53:16
9,004 ریال13:51:15
9,006 ریال13:49:15
9,007 ریال13:47:15
9,008 ریال13:46:16
9,006 ریال13:45:16
9,005 ریال13:43:17
9,004 ریال13:41:16
9,000 ریال13:40:17
9,003 ریال13:39:16
9,005 ریال13:38:14
9,006 ریال13:37:17
9,004 ریال13:35:15
9,002 ریال13:34:14
9,004 ریال13:33:16
9,005 ریال13:32:17
9,002 ریال13:31:15
9,003 ریال13:30:18
9,006 ریال13:28:16
9,008 ریال13:27:16
9,007 ریال13:25:16
9,004 ریال13:24:15
9,005 ریال13:20:16
9,002 ریال13:15:17
9,003 ریال13:14:14
9,004 ریال13:13:15
9,005 ریال13:12:15
9,006 ریال13:11:14
9,007 ریال13:10:16
9,005 ریال13:09:16
9,006 ریال13:07:16
9,003 ریال13:06:15
9,004 ریال13:05:15
9,003 ریال13:04:14
9,001 ریال13:03:16
8,999 ریال12:59:13
8,997 ریال12:57:14
8,996 ریال12:56:15
8,997 ریال12:55:14
9,002 ریال12:53:14
9,004 ریال12:52:16
9,006 ریال12:49:13
9,004 ریال12:48:14
9,002 ریال12:47:13
9,003 ریال12:46:14
8,997 ریال12:45:14
8,999 ریال12:44:15
9,000 ریال12:43:16
8,998 ریال12:42:15
8,997 ریال12:41:14
8,996 ریال12:40:16
8,999 ریال12:38:15
8,998 ریال12:37:16
8,997 ریال12:36:15
8,998 ریال12:35:15
8,999 ریال12:31:18
8,997 ریال12:30:19
8,996 ریال12:29:16
8,997 ریال12:28:14
8,998 ریال12:27:13
8,996 ریال12:26:15
8,995 ریال12:25:16
8,994 ریال12:24:16
8,993 ریال12:23:15
8,991 ریال12:22:14
8,990 ریال12:21:14
8,994 ریال12:20:16
8,993 ریال12:19:13
8,992 ریال12:18:13
8,994 ریال12:17:14
8,997 ریال12:16:13
8,995 ریال12:14:13
8,996 ریال12:13:13
8,999 ریال12:12:14
9,002 ریال12:11:14
9,001 ریال12:10:16
8,998 ریال12:09:15
8,995 ریال12:08:15
8,994 ریال12:07:16
8,993 ریال12:04:15
8,991 ریال12:02:17
8,990 ریال12:01:15
8,988 ریال12:00:20
8,989 ریال11:58:13
8,987 ریال11:57:14
8,988 ریال11:56:15
8,989 ریال11:55:15
8,991 ریال11:54:14
8,990 ریال11:53:14
8,988 ریال11:52:14
8,989 ریال11:51:15
8,986 ریال11:50:16
8,989 ریال11:48:15
8,988 ریال11:47:14
8,987 ریال11:46:15
8,989 ریال11:45:15
8,991 ریال11:43:14
8,993 ریال11:42:15
8,990 ریال11:41:13
8,988 ریال11:40:18
8,989 ریال11:39:14
8,984 ریال11:38:15
8,987 ریال11:37:15
8,985 ریال11:36:15
8,986 ریال11:35:15
8,984 ریال11:34:15
8,986 ریال11:32:15
8,984 ریال11:31:15
8,983 ریال11:30:18
8,984 ریال11:29:14
8,981 ریال11:26:14
8,979 ریال11:25:14
8,978 ریال11:24:15
8,981 ریال11:23:14
8,978 ریال11:22:18
8,979 ریال11:21:13
8,981 ریال11:20:15
8,984 ریال11:19:13
8,983 ریال11:17:14
8,984 ریال11:16:14
8,986 ریال11:15:17
8,984 ریال11:14:15
8,980 ریال11:13:14
8,976 ریال11:12:14
8,977 ریال11:11:15
8,976 ریال11:10:17
8,977 ریال11:09:16
8,979 ریال11:08:14
8,981 ریال11:07:14
8,979 ریال11:06:16
8,978 ریال11:05:15
8,980 ریال11:04:17
8,979 ریال11:03:15
8,977 ریال11:02:15
8,974 ریال10:59:13
8,973 ریال10:58:13
8,971 ریال10:57:14
8,967 ریال10:56:15
8,970 ریال10:55:17
8,972 ریال10:53:14
8,970 ریال10:52:14
8,971 ریال10:51:13
8,973 ریال10:50:18
8,976 ریال10:49:13
8,978 ریال10:48:14
8,976 ریال10:47:14
8,977 ریال10:46:13
8,980 ریال10:45:16
8,977 ریال10:44:14
8,979 ریال10:43:15
8,982 ریال10:42:14
8,984 ریال10:41:13
8,982 ریال10:40:17
8,984 ریال10:39:15
8,983 ریال10:38:14
8,982 ریال10:37:14
8,983 ریال10:36:15
8,981 ریال10:35:14
8,982 ریال10:34:16
8,983 ریال10:33:13
8,986 ریال10:32:13
8,984 ریال10:31:14
8,978 ریال10:30:15
8,980 ریال10:29:13
8,979 ریال10:28:13
8,980 ریال10:27:14
8,983 ریال10:26:13
8,985 ریال10:25:15
8,986 ریال10:24:14
8,987 ریال10:20:16
8,988 ریال10:19:13
8,985 ریال10:17:13
8,986 ریال10:16:14
8,983 ریال10:15:15
8,984 ریال10:12:14
8,986 ریال10:11:14
8,987 ریال10:10:15
8,988 ریال10:09:13
8,990 ریال10:06:14
8,989 ریال10:02:13
8,990 ریال10:01:13
8,989 ریال10:00:16
8,990 ریال9:58:13
8,992 ریال9:57:13
8,993 ریال9:56:13
8,994 ریال9:55:15
8,993 ریال9:54:13
8,995 ریال9:53:13
8,996 ریال9:52:13
8,998 ریال9:49:12
8,997 ریال9:48:13
8,996 ریال9:47:13
8,995 ریال9:46:13
8,998 ریال9:45:14
8,997 ریال9:44:14
8,998 ریال9:43:13
8,999 ریال9:42:12
8,998 ریال9:40:14
8,997 ریال9:39:15
8,998 ریال9:38:13
8,999 ریال9:37:12
9,000 ریال9:36:15
9,002 ریال9:35:14
9,001 ریال9:33:12
9,003 ریال9:32:14
9,001 ریال9:31:15
نظرات