کالایاب
شاخص یاب

SLL/USD Ask

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/05/12 1397/02/22 1397-02-22
0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 2018/05/11 1397/02/21 1397-02-21

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص SLL/USD Ask