کالایاب
شاخص یاب

SKAGEN Kon-Tiki D

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.33%